A fönti menűből lehet választani az oldalaink közül! Jó böngészést!

Üdvözöllek látogató! Te már jártál itt alkalommal.  

 HIRDETMÉNY

 

 

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy a község közigazgatási területén

 

2015. október 1-től

a folyékony hulladékszállítást (szippantás) feladatait

 

KOMMUNÁL-SZOL Kft. 2652 Tereske, Kossuth út 17.

elérhetősége: e-mail: kommunal.szol@gamil.com

Tel: 06-30-515-83-43

06-30-244-8715

látja el.

 

Polyákné Sipos Klára

jegyző

 


 


 

Ebzárlat és legeltetési tilalom!!!


 

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád Megye, 2646 Drégelypalánk Rákóczi út 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
II. besorolási osztályban pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.
Ellátandó feladatok:
Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. Házipénztár kezelése, humánpolitikai és munkaügyi feladatok, adatszolgáltatás. analitikus nyilvántartások vezetése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:


§  Magyar állampolgárság,
§  Cselekvőképesség,
§  Büntetlen előélet,


§  Középiskola/gimnázium,
§  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Költségvetési szervnél  szerzett gyakorlat -

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerint foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai.
 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör betölthető: 2015. március 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2646 Drégelypalánk, Rákóczi út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné és érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A közszolgálati jogviszony határozatlan időre, 3 hónapos próbaidővel jön létre.

 


 

Hont Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hont Község Önkormányzata

dajka

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2647 Hont, Rákóczi út 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodai dajkai feladatok ellátása munkaköri leírás szerint. Munkájával hatékonyan segíti az óvodapedagógus munkáját. Gyermekszerető viselkedésével személyi gondozottságával, beszédmintájával hat az óvodás gyermekek fejlődésére.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§  Középiskola/gimnázium,
§  magyar állampolgárság
§  büntetlen előélet
§  cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§  honti lakos
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy az adatait a pályázat során megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Magdolna nyújt, a 35-368-242 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Hont Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2647 Hont, Ipoly utca 55. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2015 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.
§ Személyesen: Gál Magdolna, Nógrád megye, 2647 Hont, Ipoly utca 55.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ www.hont.hu - 2015. február 2.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

 


 

 


Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi programterve

 

Rendezvény

Helye és ideje

 

Gyerekek és felnőttek farsangja

 

Február 14.          Művelődési Ház

Nemzeti ünnepünk- Március 15.

Március 15.          Szent István tér

Húsvéti készülődés

Március 27-28.    Művelődési Ház

Idősek napja

Április 18.             Művelődési Ház

„Csak úgy …” bál

Április 18.             Művelődési Ház

Gyereknap

Május 30.             Művelődési Ház

Sátortábor

Július 6-8.             Megbeszélés szerint

Falunap

Augusztus 1.         Szent István tér

Szüreti felvonulás és bál

Szeptember 19.   Falu-Művelődési Ház

Katalin bál

November 21.      Művelődési Ház

Mikulás ünnepség

December 6.         Művelődési Ház

Karácsonyi készülődés

December 11-12. Művelődési Ház

Betlehemezés

December 18-19. Falu

 


FELHÍVÁS


Tisztelt Ebtartók!


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1} bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2015. évi ebösszeírás céljából kérem a község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „Ebösszeíró adatlapot" kitölteni és legkésőbb 2015. május 31. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatalnál és kirendeltségein, illetve a

www.dregelypalank.hu
www.dejtar.hu
www.hont.hu
www.ipolyvece.hu
www.patak.hu

weboldalakról letölthetők.

A kitöltéssel kapcsolatban a 35/367-199-es telefonszámon kaphatnak tájékoztatást
Hétfő 8.00 -16.00 óra
Szerda 8.00- 17.00 óra között,
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

 • személyesen vagy postai úton a Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal

2646 Drégelypalánk Rákóczi út 1.
2649 Dejtár Szabadság útja 2
2647 Hont Ipoly utca 55.
2669 Ipolyvece Dózsa Gy. u. 82.
2648 Patak Kossuth út 6 .szám címre,

 • faxon (35/567-017)
 • elektronikusan az onkormanyzat@dregelypalank.hu e-mail címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. május 31.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Közös Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:

 • személyesen vagy postai úton a

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal  és kirendeltségein
2646 Drégelypalánk Rákóczi út 1.
2649 Dejtár Szabadság útja 12
2647 Hont Ipoly utca 55.
2669 Ipolyvece Dózsa Gy. u. 82.
2648 Patak Kossuth út 6 .szám címre,

 • faxon (35/567-017)
 • elektronikusan az onkormanyzat@dregelypalank.hu e-mail címre megküldve.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
Együttműködését köszönöm!

                                                                                              Polyákné Sipos Klára

jegyző

Dokumentum letölthetö itt: Ebösszeíró adatlap

 


Nyugat-nógrádi Napok


2015. január 18., vasárnap

Helyi értékek színpompás sora

Így, télvíz idején szeret az ember visszagondolni a nem is olyan távoli, meleg, napfényes napokra. Mi is így teszünk: tavaly nyáron rengeteg eseményen megjelentünk, rengeteg helyszínről tudósítottunk. Most, június elejétől szeptember végéig, időrendbe szedve visszatekintünk arra, hol is jártunk, honnan tudósítottunk. Reméljük, másokban is kellemes emlékeket idézünk.

A teljes cikk megtekinthető itt:


A falugazdász értesíti a lakosságot, hogy 2015-től az ügyfélfogadási ideje változik. Mostantól szerdánként 11 óra után várja ügyfeleit.


Tájékoztató a magánfőzés (pálinka) adójogi vonzatáról:

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal
2646 Drégelypalánk Rákóczi út 1.


Tel: (35)/367-455,

E-mail: penzugy@dregelypalank.hu

Tájékoztató a magánfőzés adójogi vonzatáról
2015-től a magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat csak gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a magánfőző rendelkezik gyümölcstermő területtel.
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 63.§ (1) bekezdés 12. pontja alapján a magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző előállít párlatot, 1000 forint/liter/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. Az átalánydíjat a magánfőző fizet meg.
Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőző párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.
A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A magánfőzés (átalányadózás) szabálymódosításából következően 2015-től megszűnik az a jogszabály által biztosított lehetőség, hogy a magánfőző 50 litert meghaladóan eladásra is előállíthasson párlatot a főzést megelőző bejelentés és normál jövedéki adómérték szerinti adófizetés mellett.
Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. Értékesítéskor, vagy ha a magánfőző az általa előállított magánfőző párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, akkor az illetékes önkormányzati adóhatósághoz benyújtott bejelentkezés alapján, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.
Drégelypalánk, 2015. január 5.

Az idevonatkozó dokumentumok letölthetők itt: 2015adozas, Bevallasok2

 


Az elmúlt év eseményei megtekinthetők itt:

 

Frissítve: 2015-08-03 18:36ate -->

 

 

Click for Budapest Ferihegy, Hungary Forecast

Közérdekű információk

Fogorvos :

Dr. Beini Nasser

Rendelés Drégelypalánkon :

Tel: 27-356-114

Kedd 13-20 óráig

Csütörtök 6.30-11.30 óráig

Rendelés Kemencén :

2638 Kemence, Fő u. 171.
Tel: 27/365-114

Kedd, szerda, péntek délelőtt

Hétfő, csütörtök délután

 

Körzeti orvos :

Dr. Koreny Csilla Hajnalka

Rendelés honton

Hétfő 11-13-ig.

Szerda 11-13-ig.

Péntek:9-11-ig.


 

Védőnői tanácsadás:

Hétfőn 11-13-ig

 

Álatorvos: Dr. Görgey János

Tel.: 20/ 915 12 07


Rendőrség tanácsadás

Minden hónap első hete.

 

Gyermekjóléti tanácsadás

Szerda, péntek.

 


Szállásadók

Vendégház a szakadékhoz

Hont vendégház

Fenyő vendégház

Ifjúsági szálló

 


 

Turisztika

Sugárkankalin Turisztikai Egyesület

Ökotárs Alapítvány

Magosfa alapítvány

 

 

Művészeink:

 

Kolozsvári Grandpierre Miklós

Egyházy Gábor

Csernik Pál Szende

Stadler Árpád honlapja

Jung Zseni

 

 

Zenészeink:

 

Zol@ Zene

Break Point Zenekar

Tomi Zene

 

A dokumentum letölthfő innen: Word.Dok, Pdf, Html.


Apályázat leírása itt: SFP_HPsign_kerelem_20130517

SFPHAT_3808_1_20130617_SIGNED


 


  


 


 


 


 


 

Kemencei Erdei Múzeumvasút


 

 

 

>